Zhrnutie odpovedí sady 52 a 53.

Varíme na Evereste

Pri vare kvapaliny nastáva zmena skupenstva z kvapalného na plynné v celom jej objeme. Teplota, pri ktorej var nastáva, je rôzna pre rozličné kvapaliny a závisí od tlaku okolia. Môžeme si to zjednodušene predstaviť takto: pri vyššom tlaku sa kvapalina odparuje “ťažšie”, preto je aj teplota varu vyššia.

Okolo našej Zeme je vzdušný obal – atmosféra, vďaka ktorej vieme dýchať. Vo vesmíre žiadny vzduch nie je. Je tam vákuum. Tak ako na všetko, aj na vzduch má vplyv gravitácia. Vďaka nej sa vzduch udrží okolo Zeme a nerozplynie sa do vesmíru.

Ako súvisí nadmorská výška s atmosferickým tlakom? Čím ďalej od Zeme sme, tým je vplyv gravitácie slabší. Preto je tam menej vzduchu. To znamená, že atmosferický tlak je menší. Najväčší tlak je teda na úrovni mora.

Na najvyššom vrchu Slovenska, Gerlachu (2655 m.n.m.), zovrie voda približne pri teplote 91.5°C, pričom na najvyššej hore sveta, Mt. Evereste (8848 m.n.m), zovrie už pri približne 70°C.

Logboj – MOSTY

Riešenie ľahkej úlohy:

Riešenie ťažkej úlohy: